1398/6/9 - اخبار عمومی

دوره "آشنايي با اصول و فنون مصاحبه با رويكرد ارزيابي مدرسين"

دسترسی به محتواي تصويري دوره "آشنايي با اصول و فنون مصاحبه با رويكرد ارزيابي مدرسين"

 
محتواي تصويري دوره "آشنايي با اصول و فنون مصاحبه با رويكرد ارزيابي مدرسين" از طريق لينك "ورود به دوره" قابل دسترسي بوده و منابع آموزشي اين دوره نيز از همين طريق و با كليك برروي لينك "منابع كمك آموزشي دوره" قابل رويت مي باشد.